วิธีลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 3500 บาท 2 เดือน (รวม 7000 บาท)

ลงทะเบียนเราชนะ www เราชนะ com วิธีลงทะเบียนเราชนะ ลงทะเบียนรับเงิน 3500 บาท 2 เดือน

สรุป เงื่อนไขเราชนะ และ วิธีลงทะเบียนเราชนะ บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อลงทะเบียนรับเงิน 3500 บาท ต่อเนื่อง 2 เดือน (รวม 7000 บาท) จากมาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ครั้งใหม่

เราชนะ คือ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐที่มีรายได้น้อย 31.1 ล้านคน โดยมาตรการเราชนะจะเป็นการแจกเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (รวม 7,000 บาท) ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปตามเงื่อนไขเราชนะของกระทรวงการคลัง โดยจะเปิดให้ ลงทะเบียนเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมาตรการเราชนะ ได้แก่

 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ (ได้ทุกคน ไม่ต้องลงทะเบียน)
 2. ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
 3. ผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. ผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ
 5. ผู้ที่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
 6. ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

อย่างไรก็ตาม เงินจากเราชนะ 7,000 บาทจะไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ โดยเงินจำนวนดังกล่าวจากเราชนะจะสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านระบบในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบอื่นๆ

ข้ามไปอ่านหัวข้อที่ต้องการ


ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเราชนะ

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 3500 บาท 2 เดือนจากมาตรการเราชนะ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียน) ได้รับสิทธิทุกคนโดยจะได้รับเงินเพิ่ม 3500 บาท 2 เดือน
 2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จ (ได้รับข้อความให้กดรับสิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียน) แต่จะได้สิทธิเฉพาะผู้ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
 3. ผู้มีสิทธิลงทะเบียนตามเงื่อนไข แต่ไม่เคยมีข้อมูลในระบบ (ไม่เคยลงทะเบียนข้อ 1 หรือ 2 มาก่อน) ต้องลงทะเบียนเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของเราชนะมีทั้งหมด 31.1 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเราชนะ (เงื่อนไขของข้อ 2 และ 3) มีดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564)
 3. ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขทดแทนกรณีว่างงาน
 4. ไม่เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5. ไม่เป็นข้าราชการ ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการบำนาญ
 6. มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
 7. มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 (ม.39 และ ม.40) มีสิทธิลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือนได้เช่นกัน

หมายเหตุ: เงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาทตลอดปี ในกรณีที่คุณมีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียวถ้าคุณมีเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเราชนะ หรือมีสิทธิในการรับสิทธิเราชนะ

ใครไม่มีสิทธิลงทะเบียนเราชนะ

ในทางกลับกัน ผู้ที่ไม่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 3,500 บาท 2 เดือนจากมาตรการเราชนะคือบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ
 • พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ที่ไม่ได้ทำงานอยู่แล้ว (ว่างงาน)
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้พึงประเมินมากกว่า 300,000 บาทในปี 2562 (เฉลี่ยมากกว่า 25,000 บาท/เดือน)

วิธีลงทะเบียน เราชนะ

วิธีลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรับเงิน 3500 บาท 2 เดือน สามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถ้าหากคุณเป็นผู้มีสิทธิลงทะเบียนเราชนะตามเงื่อนไข จะต้องลงทะเบียนเฉพาะในกรณีที่คุณไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันหรือลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านมาก่อน

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการ ลงทะเบียนรับเงิน 3500 บาท จากมาตรการเราชนะ สำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ต้องถ่ายบัตรประชาชน)
 • ช่องทางการรับเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคลของคุณ (สำหรับกรอกในการลงทะเบียน)
 • ข้อมูลนายจ้าง (ถ้าไม่มีนายจ้างจะมีให้เลือก)

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน หรือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง (เฉพาะผู้ที่เคยลงทะเบียนผ่าน) และผู้ที่อยู่ในระบบสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จะไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนเราชนะ เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้ว

ผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน หรือ คนละครึ่ง สำเร็จมาก่อน จะสามารถเข้าไปรับสิทธิได้ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับภูมิลำเนาของผู้ลงทะเบียน และสถานที่ทำงานในปัจจุบัน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้วงเงินเพิ่ม (โดยไม่ต้องลงทะเบียน) รวมไม่เกิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ

ลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 3500 บาท วิธีลงทะเบียน เราชนะ www เราชนะ com
สรุป รายละเอียดเงื่อนไขและการลงทะเบียนเราชนะ

เงื่อนไขการใช้เงิน

เมื่อลงทะเบียนและยืนยันสำเร็จ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรกที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาททั้ง 2 ครั้ง (รวม 7,000 บาท) ของมาตรการเราชนะในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ แต่จะสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านระบบในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ยกเว้น:

 • สลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • บุหรี่ และยาสูบอื่นๆ

โดยเงินที่ได้รับจากการลงทะเบียนคนละครึ่งนอกจากจะไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ จะมีเงื่อนไขในการใช้เงินจำนวนดังกล่าว ดังนี้

 • ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ และต้องใช้ผ่าน “เป๋าตัง” เท่านั้น (ไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำ และสามารถทบไว้ใช้ได้ถึงวันสิ้นสุดโครงการ)
 • ใช้ได้ทั้งสินค้าและบริการ แต่ไม่รวมถึง สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาสูบอื่นๆ
 • ใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าที่ไม่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น (เหมือนคนละครึ่ง)
 • แต่สามารถใช้กับขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า แท็กซี่ และมอเตอร์ไซต์รับจ้างได้

คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงิน 3500 บาท

สรุป คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ ลงทะเบียนรับเงิน 3500 บาท 2 เดือน (รวม 7,000 บาท) จากมาตรการเราชนะของผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ใครมีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 3500 บาท 2 เดือน?

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อย และเป็นไปตามเงื่อนไข

ลงทะเบียนเราชนะ รับเงิน 3500 บาท ได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จะได้รับเงิน 3500 บาทภายในกี่วัน?

ถ้าหากลงทะเบียนเราชนะสำเร็จและเป็นไปตามเงื่อนไข จะได้รับเงินภายใน 7 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน

สามารถเบิกเงินจากมาตรการเราชนะออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่?

ไม่ได้ เงินจำนวนดังกล่าวต้องนำไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านระบบเท่านั้น

ในส่วนของข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนแบบละเอียดที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต สามารถติดตามจากเราได้ที่ Facebook Fanpage InsureThink