ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คือ อะไร? (Group Life Insurance)

ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คือ ประกันกลุ่ม Group Life Insurance

ประกันกลุ่ม หรือ ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คือ อะไร? มาดูกันว่าประกันชีวิตชนิดนี้เหมาะกับใครบ้าง?

ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คือ ประกันชีวิตประเภทที่มีการรับประกันชีวิตหลายบุคคลภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยในหนึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตของ ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) จะต้องมีผู้เอาประกันชีวิตอย่างน้อย 5 คน

การรับพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิตที่รับทำสัญญา ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จะพิจารณาความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย โดยอาจจะจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพก็ได้ (แล้วแต่บริษัทประกัน)

จากการที่มีผู้เอาประกันหลายคนใน 1 กรมธรรม์ประกันชีวิต ตามชื่อประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) ทำให้ในส่วนของเบี้ยประกัน ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จะถูกกว่าเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญและประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (เบี้ยถูกที่สุดจากประกันชีวิต 3 ประเภท) และจะไม่มีการออมทรัพย์

และเนื่องจาก ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ทำสัญญาเป็นกลุ่มและพิจารณาความเสี่ยงแบบเป็นกลุ่ม ทำให้เบี้ยประกันของประกันชีวิตประเภทกลุ่มจะใช้อัตราเดียวกันทั้งกลุ่ม และเน้นคุ้มครองมรณกรรมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุในเวลาทำงาน และอุบัติเหตุระหว่างที่อยู่นอกเวลาทำงาน

อะไรบ้างที่ ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คุ้มครอง

ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันแตกต่างกันไปตามประเภทของกรมธรรม์ที่ทำ แต่โดยทั่วไปประกันชีวิตประเภทกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเหมือนกับประกันชีวิตทั่วไป

ซึ่งจะคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ โดยการคุ้มครองก็คือการที่ บริษัทประกัน จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

นอกจากประกันชีวิตประเภทกลุ่มจะคุ้มครองการเสียชีวิตแล้ว ประกันชีวิตประเภทกลุ่มบางกรมธรรม์อาจจะคุ้มครองไปถึง การประกันสุขภาพ และการประกันอุบัติเหตุอีกด้วย

ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม เหมาะกับใคร?

จากการที่ประกันชีวิตประเภทกลุ่มเป็นประกันที่มีผู้เอาประกันชีวิตหลายคนใน 1 กรมธรรม์ ทำให้ ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คือ ประกันชีวิตรูปแบบที่มักจะใช้สำหรับองค์กร

ไม่ว่าจะเป็น การประกันชีวิตพนักงานในบริษัท (ในลักษณะของสวัสดิการ) การประกันชีวิตนักเรียนในโรงเรียน และการประกันชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

โดยในการทำประกันชีวิตแบบกลุ่มผู้ที่ขอทำประกันชีวิต (อย่างเช่น มหาวิทยาลัย และบริษัท) จะเป็นผู้ถือกรมธรรม์หลักของประกันประเภทกลุ่มเอาไว้ ส่วนผู้ที่องค์กรทำประกันให้ก็จะได้ใบรับรองการเอาประกันชีวิต

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการประกันชีวิตแบบกลุ่มยังสามารถนำไปใช้หักค่าใช้จ่ายทางภาษีในการการคำนวณภาษีของบริษัท ซึ่งจะสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ “ค่าเบี้ยประกัน”