การเงินส่วนบุคคลประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ อะไร? (Ordinary Life Insurance)

ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ ประกันชีวิตสามัญ คือ

ประกันชีวิต ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) คืออะไร ? ประกันชีวิตประเภทสามัญ คุ้มครอง อะไรบ้าง?

ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ ประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด โดยประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) จะเป็นประกันชีวิตที่มี จำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ค่อนข้างสูง

ประกันชีวิตประเภทสามัญ โดยทั่วไปประกันชีวิตประเภทนี้มักจะมีวงเงินเอาประกันตั้งแต่ 40,000 ถึง 50,000 ขึ้นไป และมีเบี้ยประกันที่ค่อนข้างแพง ทำให้ ประกันชีวิตประเภทสามัญ จะเหมาะกับผู้มีรายได้ปานกลางไปจนถึงมีรายได้สูง

สำหรับการพิจารณารับประกันชีวิตของ ประกันชีวิตประเภทสามัญ จะมีทั้งแบบที่ต้องตรวจสุขภาพและแบบที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย อายุของผู้เอาประกัน และเงื่อนไขที่มีผลต่อความเสี่ยงอื่นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทประกัน

ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ ประกันชีวิตที่มีความหลากหลายที่สุด ทำให้ประกันชีวิตประเภทสามัญเป็นประกันชีวิตที่การคุ้มครองบางอย่างค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละบริษัทประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทสามัญ มีกี่แบบ?

ประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ตามลักษณะของประกันแต่ละแบบซึ่งจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น ระยะเวลา การจ่ายชดเชย และความคุ้มครองอื่นๆ

ประกันชีวิตประเภทสามัญทั้ง 4 แบบ ได้แก่:

  1. ประกันแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)
  2. ประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
  3. ประกันสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)
  4. ประกันแบบเงินได้ประจำ (Annuities Insurance)

สำหรับความแตกต่างของประกันชีวิตประเภทสามัญทั้ง 4 แบบเราได้อธิบายไว้ที่บทความ ประกันชีวิตคืออะไร? ประกันชีวิตมีกี่แบบ?

การชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบสามัญ

ในส่วนของกำหนดระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันของ ประกันชีวิตประเภทสามัญ มักจะกำหนดระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี รายหกเดือน และรายสามเดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน)

นอกจากนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันชีวิตประเภทสามัญ จะมีการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกัน ทำให้ประกันชีวิตประเภทสามัญเหมาะอย่างมากกับการออมทรัพย์

หมายเหตุ: ในส่วนนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ผู้ทำประกันควรอ่านสัญญาประกันอย่างละเอียด

Related posts
ประกันชีวิตประกันสุขภาพ

ระยะเวลารอคอย คือ อะไร? เคลมในเวลารอคอยได้ไหม

ประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ อะไร?

ประกันชีวิตประกันสุขภาพ

ประกันผู้สูงอายุ คืออะไร? ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คุ้มครองอะไร?

ประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพ

กรมธรรม์หลัก คือ อะไร? สำคัญอย่างไร?