Home » ประกันชีวิต » ประกันภัย COVID-19 กับคำถามที่พบบ่อย

ประกันภัย COVID-19 กับคำถามที่พบบ่อย

บทความโดย

เกี่ยวกับ

,

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ประกัน COVID-19 ประกันภัย COVID-19 คำถามที่พบบ่อย ประกันโควิด 19

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ประกันภัย COVID-19 ที่หลายคนสงสัยในการทำประกันโควิดพร้อมกับคำตอบ

ประกันภัย COVID-19 คือ ประกันภัยรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการติดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อย่างไรก็ตามด้วยความที่ ประกันภัย COVID-19 คือ สิ่งใหม่ ทำให้มีหลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สนใจหรือมีความต้องการจะทำประกันภัย COVID-19 บทความนี้เราจะพาไปไขปัญหาและข้อข้องใจที่เกิดขึ้นบ่อยๆ กับ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่รับประกันภัยโควิด-19 และราคาได้ที่ ประกันภัยโควิด-19 ที่ยังเหลืออยู่


คำถามเกี่ยวกับการซื้อประกัน COVID-19

ถาม: พ่อแม่สามารถซื้อประกันภัยโควิด-19 ให้กับลูกได้หรือไม่?

ตอบ: พ่อแม่สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้กับลูกได้ ตามที่บริษัทส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยโควิด-19 มีช่วงอายุตั้งแต่ 1-99 ปี

ถาม: ชาวต่างชาติสามารถซื้อประกันภัยโควิด-19 ในไทยได้หรือไม่?

ตอบ: เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับชาวต่างชาติแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันภัยโดยตรง เพื่อสอบถามข้อตกลงการรับประกันภัยชาวต่างชาติ

ถาม: ถ้าหากทำประกันภัยโควิด-19 ไว้แต่ยังไม่ได้รับกรมธรรม์จะทำอย่างไรได้บ้าง?

ตอบ: ในเบื้องต้นสามารถติดต่อบริษัทประกันภัยที่คุณซื้อประกันภัยโควิด-19 ได้โดยตรง หรือติดต่อสายด่วนคปภ. ผ่านทาง 1186 หรือผ่านทางอีกเมล [email protected] หรือสำนักงานคปภ.ภาค/จังหวัดทั่วประเทศ

ถาม: ถ้าหากพบว่ากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่ได้รับชื่อผู้เอาประกันภัยสะกดผิด จึงได้ทำการติดต่อบริษัทประกันภัยให้แก้ไข แต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันได้ จะต้องทำอยางไร?

ตอบ: ในกรณีที่คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได้ สามารถติดต่อผ่านสายด่วน คปภ. 1186 หรือสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

ถาม: ระยะเวลารอคอย 14 วันของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 มีทุกบริษัทหรือไม่?

ตอบ: กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ในปัจจุบันจะมีระยะเวลารอคอยอย่างน้อย 14 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่เเล้วมาซื้อประกัน

ถาม: ทำประกันโควิด-19 วันที่ 15 เมษายน 2563 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารอคอยตรวจพบว่าติดโควิด-19 บริษัทจะจ่ายสินไหมชดเชยหรือไม่?

ตอบ: บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมชดเชยตามความคุ้มครองที่ระบุอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารอคอย

  1. กรณีคุ้มครองเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทประกันจะจ่ายตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  2. กรณีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จะจ่ายตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
  3. กรณีค่าชดเชยรายวัน จะจ่ายเมื่อรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจำนวนวันและเงินชดเชยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์
  4. กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าสู่ภาวะโคม่า บริษัทจะจ่ายเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเข้าสู่ภาวะโคม่าตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยจ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ถาม: ถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 สูง อย่างเช่น แพทย์ พยาบาล หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือไม่?

ตอบ: หากผู้เอาประกันเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย


คำถามเกี่ยวกับการเอาประกัน

ถาม: การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ทำประกันภัยโควิด-19 ทำอย่างไร?

ตอบ: ติดต่อบริษัทประกันพร้อมกับเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

ถาม: บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโควิด-19 ภายในระยะเวลากี่วัน?

ตอบ: ภายใน15วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่ถ้าหากมีเหตุอันควรสงสัย สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน90วัน นับแต่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

ถาม: ผู้เอาประกันภัย สามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

ตอบ: สามารถยกเลิกได้ โดยผู้ทำประกันต้องแจ้งหนังสือให้บริษัททราบ โดยบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

ถาม: ถ้าหากซื้อประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่มาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุ แล้วหากบริษัทจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเจอจ่ายจบแล้ว การประกันอุบัติเหตุยังคงคุ้มครองหลังจากนั้นหรือไม่?

ตอบ: กรมธรรม์ยังจะให้ความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุ จนถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย แม้ว่าบริษัทจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเจอจ่ายจบแล้ว