Home » ข่าวสารประกันภัย » คปภ. สั่งห้ามบริษัทประกันบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันโควิด-19

คปภ. สั่งห้ามบริษัทประกันบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันโควิด-19

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ห้ามบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด คปภ ห้าม ยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ห้ามบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 นอกจากผู้เอาประกันภัยทุจริต โดยสั่ง ณ วันที่ 16 ก.ค. 2564

จากกรณีการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 IN 1 ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมสั่ง “สินมั่นคง” ให้กลับมาคุ้มครองผู้เอาประกันตามเดิม

คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เนื้อหาในส่วนข้อ 3 ได้ระบุว่า:

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้

ยกเลิกประกันโควิด คปภ ห้ามยกเลิก กรมธรรม์ประกันโควิด
ห้าม ยกเลิก กรมธรรม์ประกันโควิด คำสั่ง คปภ ประกันภัยโควิด
คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

นอกจากนี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยังได้เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ บริษัท สินมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บอกเลิกประกันโควิด-19 ครั้งนี้ เพราะในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันควรเข้ามาช่วยดูแลประชาชน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาทาง สินมั่นคงประกันภัย ไม่เคยแจ้งให้ คปภ. รับทราบมาก่อนว่าจะมีการบอกเลิก ดังนั้น คปภ. จึงจะเร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคงประกันภัย เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม”

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสินมั่นคงประกันภัยไม่ยอมทำตาม คปภ. ก็พร้อมที่จะยกระดับใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิดเพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน