Home » ประกันภัย » ผู้เอาประกัน คือ ใคร? และสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้!

ผู้เอาประกัน คือ ใคร? และสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้!

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

ผู้เอาประกัน คือ ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันชีวิต คือใคร

ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้เอาประกัน คือ อะไร? มาทำความเข้าใจความหมายของ ผู้เอาประกัน (Insured) ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกัน คือ คู่สัญญาที่ทำสัญญากับผู้รับประกัน (Insurer) โดยหน้าที่ของผู้เอาประกันคือจ่ายเบี้ยประกันให้กับผู้รับประกัน (จ่ายให้บริษัทประกัน) และถ้าหากว่าผู้เอาประกันเกิดภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรพ์ประกัน ผู้เอาประกัน หรือ ผู้รับผลประโยชน์ ก็ได้รับสินไหมทดแทนเป็นเงินจากผู้รับประกันภัย

พูดให้ง่ายกว่านั้น ผู้เอาประกัน (Insured) คือ คุณผู้อ่านที่เป็นลูกค้าของบริษัทประกัน ที่ทำประกันกับบริษัทประกันและจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน

เพื่อแลกกับการที่เมื่อคุณเกิดภัยตามที่ระบุไว้ในประกันภัยคุณก็จะได้เงินชดเชยตามสัญญา (เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน)

ผู้เอาประกัน หรือ ผู้เอาประกันภัย คือใคร? แบบเข้าใจง่ายๆ

สมมติว่า นาย A ทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากับบริษัท InsureThink เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเงื่อนไขคือถ้าหากว่านาย A เสียชีวิตตามระยะเวลาของกรมธรรม์ (ในที่นี้คือ 5 ปี) ผู้รับผลประโยชน์ที่นาย A ระบุไว้ในกรมธรรม์จะได้รับสินไหมทดแทน 10 ล้านบาท

จากตัวอย่าง นาย A คือ ผู้เอาประกัน หรือ ผู้เอาประกันภัย ส่วนบริษัท InsureThink คือผู้รับประกัน (Insurer)


หน้าที่อื่นของ ผู้เอาประกัน

นอกจาก ผู้เอาประกัน จะมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เอาประกัน (Insured) ยังต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงในการทำสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

ถ้าหากว่าผู้เอาประกันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าสินไหม

นอกจากนี้ ถ้าหากว่าผู้เอาประกันไม่ชำระเบี้ยประกันผู้รับประกันมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องให้ผู้เอาประกันชำระตามสัญญาได้ และในระหว่างนั้นหากผู้เอาประกันเกิดเหตุตามเงื่อนไขประกัน ผู้เอาประกันจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน

การยกเลิกกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ถ้าหากว่ายังไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน โดยการยกเลิกกรมธรรม์จะมีอยู่ 2 กรณี คือ

ผู้เอาประกัน เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาประกัน สามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท บริษัทผู้รับประกันจะคืนเบี้ยประกันตามอัตราระยะสั้น (Short Rate) ตามที่ระบุอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์

แต่ถ้าหากผู้รับประกันบอกเลิกสัญญาประกันภัย จะต้องมีการส่งหนังสือบอกล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันเฉลี่ยรายวันตามสัดส่วน (Pro Rata) ให้กับผู้เอาประกัน

สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ในการใช้สิทธิของกรมธรรม์ โดยพื้นฐานแล้วถ้าไม่ได้กำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ สิทธิดังกล่าวจะเป็นของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

แต่ถ้าหากมีการมอบสิทธิในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่น ก็จะต้องทำหนังสือแจ้งบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากบริษัท พร้อมกับความเห็นชอบของผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกระบุ


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกัน กับ ผู้รับผลประโยชน์ เหมือนกันหรือไม่?

ไม่เหมือนกัน ผู้เอาประกันคือคนจ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน ส่วนผู้รับผลประโยชน์จะเป็นคนได้รับผลประโยชน์จากประกันภัยต่างๆ

ผู้เอาประกัน กับ ผู้รับผลประโยชน์ เป็นคนเดียวกันได้หรือไม่?

ได้ สามารถระบุชื่อผู้เอาประกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้