ประกันชีวิตประกันสุขภาพ

ระยะเวลารอคอย คือ อะไร? เคลมในเวลารอคอยได้ไหม

ระยะเวลารอคอย คือ ประกัน ระยะเวลา รอคอย Waiting Period ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

ทำความเข้าใจกับ ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ที่พบได้บ่อยในสัญญากรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันชีวิต และข้อควรระวังเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยที่ควรเข้าใจ

ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองที่ผู้เอาประกันจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้จนกว่าจะครบจำนวนวัน อย่างเช่น 14 วัน หรือ 30 วัน ถึงแม้ว่าผู้เอาประกันจะเจ็บป่วยด้วยตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดเอาไว้ในประกัน (ยังเคลมไม่ได้)

โดยเงื่อนไข ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คือ สิ่งที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทประกันจะได้รับในเหตุการณ์ลักษณะที่ ผู้ทำประกันรู้ตัวว่าป่วยอยู่แล้ว แต่ทำประกันเพื่อหวังค่ารักษาจากบริษัทประกัน (ซึ่งค่อนข้างผิดหลักของการประกันความเสี่ยง)

จะเห็นว่าถ้าหากอธิบายแบบง่ายๆ ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่บริษัทใช้รอดูว่าคุณป่วยอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนทำประกันหรือไม่ ทำให้คุณจะไม่สามารถเคลมประกันได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

นอกจาก ระยะเวลารอคอย คือ สิ่งที่บอกว่าคุณจะเคลมประกันไม่ได้ในช่วงระยะเวลากี่วัน ระยะเวลารอคอยยังเป็นสิ่งที่อาจมีผลต่อการยกเลิกสัญญาประกันภัย ระยะเวลาการทำประกัน หรือการต่ออายุกรมธรรม์ (ทุกอย่างจะระบุอยู่ในกรมธรรม์)


ระยะเวลารอคอย คือกี่วัน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลารอคอยประกัน แต่ละประเภทอาจมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน โดยระยะเวลารอคอย (Waiting Period) จะขึ้นอยู่กับโรค ระยะเวลาฟักตัวของโรค และระยะเวลาแสดงอาการของโรค

ตัวอย่างเช่น ประกันโควิด 19 ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน ตามระยะเวลาฟักตัวของไวรัสโคโรน่าหรือไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

ประกันสุขภาพทั่วไป ประกันสุขภาพเหมาจ่าย และประกันชดเชยรายได้ มักจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ)

ระยะเวลารอคอยประกันโรคร้ายแรง ของโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษาและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง อย่างเช่น โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง จะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ) นอกจากนี้ในส่วนของรายละเอียดว่าแต่ละโรคมีระยะเวลารอคอยกี่วันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆ ซึ่งจะระบุอยู่ในเล่มกรมธรรม์ โดยอาจมีระยะเวลารอคอยประมาณ 30-120 วัน

หมายเหตุ: ถ้าหากพบว่าในกรมธรรม์ไม่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามีระยะเวลารอคอยกี่วัน (แต่บอกแค่ว่ามีระยะเวลารอคอย) ควรสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันให้ชัดเจนว่าในแต่ละกรีณีมีระยะเวลารอคอยกี่วัน


กรณีเสียชีวิตระหว่างระยะเวลารอคอย

สำหรับประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองการเสียชีวิตในช่วงระหว่างระยะเวลารอคอยด้วยโรคที่คุ้มครอง บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษาโรค การจ่ายชดเชยให้ผู้รับผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียชีวิตเคยตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงดังกล่าวมาก่อนหรือไม่

ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เคยตรวจพบว่าผู้เอาประกันเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงมาก่อน บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์

ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเคยมีประวัติการรักษาหรือตรวจพบโรคร้ายแรงมาก่อนการทำประกัน จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้รับผลประโยชน์ แต่บริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกัน ที่เคยจ่ายทั้งหมด


คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ของประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่หลายคนสงสัย

ระยะเวลารอคอย คือกี่วัน?

ระยะเวลาของการรอคอยขึ้นอยู่กับประเภทของการประกันภัย ว่าเกี่ยวข้องกับโรคอะไร

ประกันโควิด 19 มีระยะเวลารอคอยกี่วัน?

โดยทั่วไปมีระยะเวลารอคอย 14 วัน แต่ในบางบริษัทประกันอาจมีระยะเวลารอคอยถึง 30 วัน

เคลมประกันระหว่างช่วงระยะเวลารอคอยได้ไหม?

ไม่สามารถถเคลมประกันในช่วงระยะเวลารอคอยได้

Related posts
ประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ อะไร?

การเงินส่วนบุคคลประกันชีวิต

ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ อะไร? (Ordinary Life Insurance)

ประกันชีวิตประกันสุขภาพ

ประกันผู้สูงอายุ คืออะไร? ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คุ้มครองอะไร?

ประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพ

กรมธรรม์หลัก คือ อะไร? สำคัญอย่างไร?