Home » ข่าวสารประกันภัย » คปภ. ให้คำตอบปัญหา เปลี่ยนเงื่อนไขประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ

คปภ. ให้คำตอบปัญหา เปลี่ยนเงื่อนไขประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

คำสั่ง คปภ ประกันโควิด เจอจ่ายจบ เดอะวันประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข The One

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แถลงข่าวกรณีปัญหาการประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ รวมถึงการบังคับและการเสนอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ

กรณีเดอะวันประกันภัยส่ง SMS ขอเปลี่ยนเงื่อนไขประกันโควิดเจอจ่ายจบ คปภ. ได้ออกมาให้คำตอบว่า ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขประกันภัยเป็นเรื่องของความสมัครใจ สามารถกระทำได้ในกรณีที่เป็นเรื่องของความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ไม่สามารถบังคับการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เอาประกันที่เข้าใจว่าต้องเลือก 1 ใน 4 ข้อเสนอของเดอะวันประกันภัยภายใน 7 วันจึงได้ทำการเลือกไปแล้วด้วยความ Panic ทาง คปภ. ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงความช่วยเหลือในกรณีนี้แต่อย่างใด

ทางเลือกก็คือทางเลือก ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่โดนใจผู้เอาประกันภัยก็ไม่จำเป็นต้องเลือก แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าบังคับอันนี้ก็ไม่เป็นธรรม แต่ขณะนี้เท่าที่ดูเขาให้เป็นสิทธิ์

งานแถลงข่าวกรณีปัญหาการประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ผ่านทาง PR OIC

แต่ถ้าหากใครมีหลักฐานว่ามีการบังคับให้เปลี่ยนหรือไม่ได้ระบุว่าเป็นทางเลือก อย่างเช่นในกรณีของบริษัทหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยอ้างว่าถ้าไม่เลือกภายใน 7 วันบริษัทจะเลือกให้เองโดยอัตโนมัติ สามารถนำหลักฐานไปใช้ร้องเรียนกับทาง คปภ. ได้


ข้อเสนอของเดอะวันประกันภัย

ในส่วนของกรณีที่เดอะวันประกันภัย ส่ง SMS ขอเปลี่ยนความคุ้มครองประกันโควิดเจอจ่ายจบ เงื่อนไขที่บริษัทเสนอทั้ง 4 ข้อ คือ

  1. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) คุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ทุนประกันภัย 5 เท่าของวงเงินจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ)
  2. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) คุ้มครอง 10 เท่าของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ)
  3. ถ้าไม่เลือกทั้งข้อ 1 และ 2 สามารถขอคืนเบี้ยประกันภัยโควิดได้เต็มจำนวน (เบี้ยสุทธิ ก่อนภาษีอากร)
  4. ถ้าคุณเลือกข้อ 3 จะสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้คืนมาจากข้อ 3 ไปใช้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของ The One ประกันภัย โดยที่จะได้ส่วนลดเท่ากับสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้คืน
เดอะวันประกันภัย ส่ง SMS ประกันโควิด เจอจ่ายจบ ยกเลิก The One Insurance ประกันภัยโควิด แบบ เจอ จ่าย จบ

สรุป กรณีดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมายหรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะกรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญา อีกทั้งนิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ตามข้อเสนอของบริษัทสัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ดังเดิมทุกประการ


อ้างอิงจาก