Home » ข่าวสารประกันภัย » เดอะวันประกันภัย ส่ง SMS ขอเปลี่ยนประกันโควิดเจอจ่ายจบ เราต้องทำอะไร?

เดอะวันประกันภัย ส่ง SMS ขอเปลี่ยนประกันโควิดเจอจ่ายจบ เราต้องทำอะไร?

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

เดอะวันประกันภัย ยกเลิก ประกันโควิด เจอจ่ายจบ The One Insurance เปลี่ยน เงื่อนไข ประกันภัยโควิด 19

The One Insurance หรือ เดอะวันประกันภัย หรือ สินทรัพย์ประกันภัยเดิม ส่ง SMS แจ้งขอปรับเปลี่ยนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19

เดอะวันประกันภัย ได้ให้เหตุผลในการแจ้งข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบคือ สถานการณ์การติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วถึง 30,000% ทำให้ “บริษัทฯ ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้” และบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนปรมตามประกาศ คปภ. เพื่อทำให้มีสภาพคล่องเพียงพอ

โดยจากประกาศของ เดอะวันประกันภัย ใน SMS ดังกล่าวที่ส่งมาได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ 4 ข้อ (อ่านแบบเต็มได้จากรูปหรือจากหัวข้อสุดท้าย) ที่สามารถสรุปข้อเสนอได้ ดังนี้

  1. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) คุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ทุนประกันภัย 5 เท่าของวงเงินจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ)
  2. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) คุ้มครอง 10 เท่าของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ)
  3. ถ้าไม่เลือกทั้งข้อ 1 และ 2 สามารถขอคืนเบี้ยประกันภัยโควิดได้เต็มจำนวน (เบี้ยสุทธิ ก่อนภาษีอากร)
  4. ถ้าคุณเลือกข้อ 3 จะสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้คืนมาจากข้อ 3 ไปใช้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของ The One ประกันภัย โดยที่จะได้ส่วนลดเท่ากับสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้คืน

อย่างไรก็ตาม บริษัท เดอะวัน ประกันภัย ไม่ได้ให้ความชัดแจนผ่านประกาศนี้แต่อย่างใดว่า ถ้าหากว่าลูกค้าไม่ยินยอมเปลี่ยนหรือยกเลิกกรมธรรม์ ประกันโควิดเจอจ่ายจบของเดอะวันประกันภัย (The One Insurance) จะมีผลกระทบใดบ้างตามมา

ดังนั้น ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ต้องการบริหารความเสี่ยง (ในกรณีที่บริษัทจะขาดสภาพคล่องและล้มลงจริง) หรือไม่ได้ต้องการเลือกข้อเสนอใดก็ตาม จึงยังไม่จำเป็นต้องรีบเลือกข้อเสนอแต่อย่างใดและรอประกาศที่ชัดเจนจากคปภ.

เดอะวันประกันภัย ส่ง SMS ประกันโควิด เจอจ่ายจบ ยกเลิก The One Insurance ประกันภัยโควิด แบบ เจอ จ่าย จบ
ขอเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทเดอวันประกันภัย (The One Insurance)

คปภ. ว่าอย่างไร?

ณ เวลาที่เขียนบทความออกมายังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกมา มีเพียงข้อเท็จจริงที่เพจ PR OIC ได้ชี้แจงต่อความเห็นของผู้ที่ได้เข้าไปสอบถามถึงกรณีนี้ว่า

กรณีดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมายหรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะกรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญา อีกทั้ง นิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ตามข้อเสนอของบริษัทสัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ดังเดิมทุกประการครับ

อ้างอิงจาก Facebook เพจ PR OIC

ถ้าหาก คปภ. ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นของ เดอวันประกันภัย ต่อข้อเสนอในการเปลี่ยนประกันโควิดเจอจ่ายจบ เราจะอัพเดทอีกครั้งผ่านบทความนี้และผ่านทาง Facebook เพจ InsureThink

อัพเดท: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คปภ. ได้ออกมาแถลงกรณีปัญหาประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ

เดอะวันประกันภัย ยกเลิก ประกันโควิด เจอจ่ายจบ The One ประกันภัย ส่ง SMS เปลี่ยน ประกันโควิด

ข้อเสนอจาก SMS ของบริษัทเดอะวันประกันภัย

สำหรับ SMS ของบริษัท The One Insurance หรือ เดอะวันประกันภัย ที่ส่งให้ผู้เอาประกันภัยมีเนื้อความดังนี้

เรื่อง ขอเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ

เรียน ท่านผู้เอาประกันภัย คุณ …

ตามที่ท่านได้มีการเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้กับบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ XXX-XXXXX-XXXX นั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงจากวันเริ่มคุ้มครองเป็นอย่างมาก โดยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปี 2564 ได้ทวีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจํานวนถึง 300 เท่าหรือ 30,000% บริษัทฯ ได้พยายามทําหน้าที่ในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างดีที่สุด โดยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถแต่ผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนที่สูงมาก ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งทําให้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนปรมตามประกาศ คปภ. เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19ฯ เพื่อทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอให้ท่านในฐานะผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ให้สิทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกัน COVID-19 ฉบับใหม่โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

2) ให้สิทธิท่านสามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

3) หากท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ซึ่งบริษัทฯ ยินดีคืนเบี้ยประกันภัยให้ท่านเต็มจำนวน 100% โดยไม่หักระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมา

4) ให้สิทธิท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามข้อ 3 มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิตามข้อ 1-4 ได้ตามขั้นตอนท้ายจดหมายนี้ (สำหรับผู้อ่านที่ทำประกันโควิดเจอจ่ายจบกับ The One ประกันภัย ตรงนี้หมายถึง SMS ที่คุณได้รับ) หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่/ตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ใน ครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรัญ ศรีว่องไทย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร