Home » การเงินส่วนบุคคล » รีไฟแนนซ์ คืออะไร? การรีไฟแนนซ์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

รีไฟแนนซ์ คืออะไร? การรีไฟแนนซ์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

บทความโดย

เกี่ยวกับ

เผยแพร่เมื่อ

แก้ไขเมื่อ

รีไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อ Refinance คือ รีไฟแนนซ์บ้าน รถยนต์ รถจักรยานยนต์

รีไฟแนนซ์ คืออะไร?

รีไฟแนนซ์ คือ การจ่ายเงินกู้ก้อนเดิมทั้งหมดด้วยเงินกู้ก้อนใหม่จากสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่แทน โดยมีเป้าหมายในการลดภาระในการจ่ายหนี้จากทั้งค่างวดและดอกเบี้ยในปัจจุบันของผู้กู้

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น ในทางปฏิบัติแล้วการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ก็คือการกู้เงินก้อนใหม่จากสถาบันการเงินอีกแห่งมาใช้หนี้ก้อนเก่านั่นเอง ซึ่งเมื่อดอกเบี้ยจากการรีไฟแนนซ์ต่ำกว่าก็จะทำให้ภาพรวมหนี้และภาระในการจ่ายหนี้ที่เกิดจากดอกเบี้ย (ในบางกรณีอาจรวมถึงค่างวด) ต่อเดือนลดลง

โดยหนี้ที่สามารถทำการรีไฟแนนซ์ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินว่ารับรีไฟแนนซ์อะไรบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่สถาบันการเงินมักจะรับรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ และรีไฟแนนซ์คอนโด

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือการรีไฟแนนซ์หนี้อะไรก็ตาม ต่างมีเป้าหมายในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ่ายหนี้จากดอกเบี้ย เนื่องจากเงินกู้เหล่านี้จะคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) ที่ปีแรก ๆ อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับที่ต่ำ และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

โดยช่วงที่จะทำการรีไฟแนนซ์มักจะเป็นช่วงหมดดอกเบี้ยต่ำ ที่ทำให้ผู้กู้เริ่มรู้สึกว่าค่างวดและดอกเบี้ยจากเงินกู้เริ่มส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องทางการเงินและเงินออมที่มีอยู่

ทั้งนี้ในการรีไฟแนนซ์ (Refinancing) จะต้องตรวจสอบสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนก่อนกำหนดว่ามีเงื่อนไขข้อกำหนดใดที่เป็นอุปสรรคต่อการรีไฟแนนซ์อยู่หรือไม่

ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์

ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์ คือ การลดภาระที่เกิดจากเงินกู้หลังจากหมดดอกเบี้ยต่ำ ที่ทำให้ผู้กู้รู้สึกว่าค่างวดและดอกเบี้ยจากเงินกู้เริ่มส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องทางการเงินและเงินออมที่มีอยู่

การรีไฟแนนซ์จึงทำให้ผู้รีไฟแนนซ์ได้รับประโยชน์จากการที่ได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมซึ่งหมายถึงภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลง และทำให้สภาพคล่องให้กับผู้รีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นจากการที่ภาระหนี้ที่จ่ายต่อเดือนลดลงจากเดิม

ข้อจำกัดของการรีไฟแนนซ์

ทั้งนี้การรีไฟแนนซ์ไม่ใช่สิ่งที่มีแต่ด้านดีในการลดดอกเบี้ยและภาระจากการจ่ายหนี้

เพราะการรีไฟแนนซ์มีต้นทุนในการรีไฟแนนซ์และเวลาที่ต้องใช้ไปกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเวลาที่เสียไปก็ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันได้ว่าธนาคารที่ยื่นเรื่องไปจะอนุมัติผลให้เสมอไป ทำให้วิธีเพิ่มโอกาสในการยื่นรีไฟแนนซ์ให้ผ่านคือการยื่นเรื่องไปยังสถาบันการเงินหลายแห่งที่ทำให้ต้นทุนส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีก

ในกรณีที่รีไฟแนนซ์ผ่าน สิ่งสำคัญต่อมาคือการรีไฟแนนซ์ทำให้ระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นไม่มากก็น้อย เนื่องจากเป็นการกู้ใหม่ (จากสถาบันการเงินแห่งใหม่) เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ก่อนเก่า

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาตัดสินใจรีไฟแนนซ์ คือ การที่ผลตอบแทนจากการรีไฟแนนซ์สูงกว่าต้นทุนที่เป็นข้อจำกัดของการรีไฟแนนซ์เหล่านี้นั่นเอง

โดยในเบื้องต้นอาจลองพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ (ที่แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร)

รีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ คือ สิ่งที่ผู้ที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์ต้องเปรียบเทียบและชั่งน้ำหนักว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุ้มค่ากับผลของภาระดอกเบี้ยที่ลดลงจากการตัดสินใจรีไฟแนนซ์หรือไม่

สำหรับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ในเบื้องต้นที่ผู้ที่ทำการรีไฟแนนซ์อาจจะต้องพบ โดยอ้างอิงจากการรีไฟแนนซ์บ้านมีดังนี้:

  1. ค่าปรับกรณีไถ่ถอนหลักประกันก่อนกำหนด (ขึ้นอยู่กับสัญญา)
  2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน
  3. ค่าประกันอัคคีภัย
  4. ค่าธรรมเนียมของการทำสัญญา
  5. ค่าธรรมเนียมในการจดจำนองกับกรมที่ดิน
  6. ค่าอากรแสตมป์ (0.05%)

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต่างกันในแต่ละเคสและแต่ละสถาบันการเงิน ดังนั้นผู้กู้ควรศึกษาเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างรอบคอบในขั้นตอนของการเลือกสถาบันการเงิน

รีไฟแนนซ์บ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ในเบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้ในการรีไฟแนนซ์บ้านแต่ละธนาคารจะใช้เอกสารที่ไม่แตกต่างกันมาก (ทั้งนี้ในแต่ละเว็บไซต์ของสถาบันการเงินที่เปิดให้รีไฟแนนซ์จะมีข้อมูลแจ้งเอาไว้) ได้แก่

  • เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน)
  • เอกสารทางการเงิน (แสดงรายได้)
  • เอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์ (เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งที่จะรีไฟแนนซ์ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาจำนองที่ดิน และหนังสือกรรมสิทธิ์ เป็นต้น)

แต่สิ่งที่จะทำให้เอกสารที่ใช้ในการรีไฟแนนซ์ของแต่ละคนแตกต่างกันคือเอกสารที่เกี่ยวกับว่า “ใครเป็นผู้กู้” เช่น การกู้ร่วม, ผู้กู้ประกอบอาชีพอิสระ, และการที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นพนักงาน เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ คืออะไร?

การรีไฟแนนซ์ (Refinancing) คือ การจ่ายเงินกู้ก้อนเดิมทั้งหมดด้วยเงินกู้ก้อนใหม่จากสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่แทน

ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์ คืออะไร?

ลดภาระในการจ่ายหนี้จากดอกเบี้ยในปัจจุบันของผู้กู้ (และอาจรวมถึงช่วยลดภาระค่างวดลงด้วย)

หนี้จากอะไรสามารถรีไฟแนนซ์ได้บ้าง

ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินว่ารับรีไฟแนนซ์อะไรบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่สถาบันการเงินมักจะรับรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ และรีไฟแนนซ์คอนโด